IfcDoor OperationType ili što su lijeva, a što desna vrata?

Ako ste se ikad zapitali što su lijeva, a što desna vrata ili imate osjećaj da vam svatko kaže drugačije, na pravom ste mjestu.

Najprije, definicija vrata prema ISO 6707-1:1989 standardu kaže: Konstrukcija za zatvaranje otvora, namijenjena prvenstveno za pristup s okretnim, zaokretnim ili kliznim radom.

Iz definicije se vidi da su vrata nezaobilazni građevni proizvod koji se ugrađuje u većinu građevina.

Vrata zaslužuju posebnu definiciju u IFC standardu, vršni entitet koji klasificira vrata u IFC formatu je IfcDoor.

IfcDoor definira određenu pojavu vrata umetnutih u prostorni kontekst projekta (BIM model). Vrata mogu biti:
– umetnuta kao ispuna u otvoru,
– dio skupa elemenata,
– slobodnostojeća.

IFC specifikacija pruža dva entiteta za slučajeve s vratima:
IfcDoor je općeniti tip koji se koristi za sve slučajeve vrata, posebno za vrata koja imaju samo geometriju bez primjene parametara oblika.
IfcDoorStandardCase entitet je zapravo podtip entiteta IfcDoor (laički rečeno Continue reading

Korisne AutoCAD naredbe za pripremu DWG podloga


Bez obzira na BIM alat koji koristite, na projektu se i dalje susrećemo s CAD podlogama i susretat ćemo se još dugo vremena. Jedan od najpopularnijih alata za izradu CAD nacrta je program AutoCAD tvrtke Autodesk i zbog svoje raširenosti i popularnosti ga ne treba puno predstavljati. Bitno je spomenuti da AutoCAD nativno koristi Continue reading

BIM u projektiranju vodovoda i odvodnje

 

Tema s 1. BIMtalka
Ovaj blog je kratki pregled predavanja koje je održano na 1. BIMtalku – 4. prosinca 2018.

 

Prilikom prvog susreta s BIM-om u projektiranju hidro-instalacija (instalacija vodovoda i odvodnje) teško je vidjeti sve njegove prednosti. Teško je dobiti brzinu crtanja linija, simbola i drugih 2D elemenata kao u CAD-u. Ali pri susretu s većim i kompleksnijim projektima i izazovima koje takvi projekti postavljaju, prednosti BIM postaju jasne.
Najčešći izazovi prilikom projektiranja hidro-instalacija jesu usklađenost modela, točno dimenzioniranje spojeva i pozicija cijevi, sheme prikaza određenih razvoda te popis elemenata radi točne i brze izrade troškovnika. BIM modelom postižemo točnost i međusobnu usklađenost između tlocrta/presjeka/shema jer su sve dio jednog modela za razliku od CAD modela, u kojemu je svaku promjenu potrebno napraviti na svim mjestima na kojima se vidi: Nprikaza = Npromjena

Budući da se radi o jednom modelu, izbor tlocrta, presjeka i shema je neograničen i pomaže nam u lakšem svladavanju problema.
Na slikama ispod možemo vidjeti kako jednu shemu (razvod iz BIM modela) možemo prikazati i iskoristiti na više načina bez ponovnog crtanja razvoda. Ovakve i slične situacije kod većih projekata mogu predstavljati problem potrebnog utroška vremena, ali i problem točnosti.

Predefiniranjem elemenata i informacija u početku projekta s lakoćom se mogu stvoriti popisi (tablice) elemenata za troškovnike, gantograme i drugo. Time smanjujemo odstupanje (greške) na minimum, budući da su informacije povezane s modelom.
Još jedna od prednosti korištenja BIM-a jest i koordinacija modela. Vizualnim pregledom te detekcijom sudara elemenata našeg modela te modela drugih struka, s lakoćom se mogu uočiti problemi prije same izvedbe te itekako smanjiti troškove popravaka na gradilištu.

Posted in BIM