Članstvo

Članstvo udruge BIM Hrvatska regulirano je Statutom udruge. Sve odluke vezano za članstvo donose Statutom propisana tijela Udruge.

Tko sve može biti član udruge BIM Hrvatska?

Članom Udruge može postati svaka pravna osoba te svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta Udruge.

Za učlanjanje u Udrugu potrebno je ispuniti pristupnicu te dati privolu na korištenje osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i našoj polici privatnosti.
PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO možete ispuniti online ili je zatražiti putem email-a na kontakt stranici.

 

Benefiti za članove udruge BIM Hrvatska

Samo članovi udruge mogu utjecati na rad Udruge. Članstvo u udruzi donosi određene koristi (benefite):

 • Stručno usavršavanje i podizanje konkurentnosti pristupom najnovijim, relevantnim i praktičnim informacijama o BIM-u;
 • Pristup određenim seminarima u organizaciji Udruge bez dodatne naknade;
 • Ostvarivanje popusta na edukacije i seminare u organizaciji Udruge;
 • Mogućnost aktivnog sudjelovanja u radu radnih skupina koje djeluju u okviru udruge BIM Hrvatska;
 • Redovni članovi (fizičke osobe) imaju benefit jednokratne besplatne usluge “BIM savjetovanja”;
 • Umrežavanje / networking među istomišljenicima;
 • Pristup u zaštićeni dio web-a (aktualni predlošci, upute, BIM objekti i standardi);

Dodatni benefiti za pravne osobe (redovne članove)

 • Isticanje logotipa tvrtke člana na web stranici www.bim-hrvatska.hr s linkom na web stranicu tvrtke;
 • Navođenje u ekskluzivnom online registru članova na web stranicama udruge BIM Hrvatska, s poveznicom na web stranicu tvrtke;
 • Ponude po posebnim uvjetima za marketinško predstavljanje tvrtke člana na događajima u organizaciji Udruge;
 • Ponude po posebnim uvjetima za promoviranje i oglašavanje otvorenih radnih mjesta u tvrtki;
 • Ukoliko se tvrtka bavi edukacijama za BIM, mogućnost objave logotipa i naziva tvrtke te opisa BIM edukacija koje tvrtka nudi.

Sve objave su javne (online) dok traje članstvo u Udruzi.

Svi članovi udruge imaju prava i obaveze sukladno Statutu udruge BIM Hrvatska.

Kako se učlaniti?

Pristupnica za redovno ili podupiruće članstvo u Udruzi podnosi se Tajniku Udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo u roku od najviše 15 dana od dana zaprimanja pristupnice. O prijemu u članstvo Tajnik Udruge pisanim putem obavještava podnositelja pristupnice. Ukoliko postoje prepreke za ostvarivanje određene razine članstva radi odredbi Statuta, Tajnik Udruge može odluku o članstvu prepustiti Upravnom odboru. Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova.

Tajnik Udruge vodi popis članova Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o:

 • osobnom imenu (odnosno nazivu) člana,
 • OIB-u,
 • datumu rođenja (fizičke osobe),
 • datumu osnivanja (pravne osobe),
 • adresi,
 • email adresi,
 • broju telefona ili mobitela,
 • datumu pristupanja Udruzi,
 • kategoriji članstva,
 • status člana,
 • iznos i datum uplate članarine,
 • datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Za učlanjanje u Udrugu potrebno je ispuniti pristupnicu te dati privolu na korištenje osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i našoj polici privatnosti. Pristupnicu možete ispuniti online ili je zatražiti putem email-a na kontakt stranici.

Razine i cjenik članstva

Članovi udruge BIM Hrvatska mogu biti Redovni član, Podupirući član ili Počasni član.

Cjenik članstva:

Razina člana Iznos godišnje članarine
Redovni član (fizičke osobe) 26,00 € (200 kn)
Redovni član (pravne osobe) 133,00 € (1000 kn)
Podupirući član (fizičke osobe) 6,50 € (50 kn)

Redovnim članom mogu postati:

 • Punoljetne i poslovno sposobne fizičke osobe.
 • Pravne osobe.
 • Udruge, zaklade i fondacije te neprofitne organizacije.

Podupirućim članom Udruge može postati svaka punoljetna i poslovno sposobno fizička osoba.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva. Prijedlog i odluku o imenovanju počasnim članom donosi Skupština.

Kada prestaje članstvo u udruzi BIM Hrvatska?

Članstvo u udruzi BIM Hrvatska prestaje:

 • Dragovoljnim istupom člana;
 • Ne plaćanjem članarine;
 • Isključenjem.

Član može istupiti iz članstva u Udruzi dostavom pisane obavijesti Tajniku Udruge. Član je dužan platiti cjelokupnu godišnju članarinu za godinu u kojoj je dostavio pisanu obavijest o istupu.
Član može biti isključen iz članstva u Udruzi odlukom Upravnog odbora ako nije podmirio godišnju članarinu u roku od 90 dana od njenog dospijeća.
Član stegovno odgovara za povredu svojih članskih dužnosti propisanih Statutom i drugim aktima Udruge. Pod povredom članskih dužnosti posebno se smatra ako se član ponaša nečasno ili na način koji šteti ugledu i ostvarivanju ciljeva Udruge, ili ako je protiv člana pokrenuti stečajni ili kazneni postupak. Stegovni postupak protiv člana pokreće se na prijedlog Predsjednika, Upravnog odbora ili najmanje 10% redovnih članova Udruge. Stegovni postupak provodi Skupština koja odluku donosi većinom danih glasova. U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • Opomena;
 • Isključenje iz Udruge.