Statut udruge BIM Hrvatska

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014 i 70/17), osnivačka Skupština udruge „BIM Hrvatska“ na sjednici održanoj 06.02.2018., u Zagrebu, donijela je

Statut udruge BIM Hrvatska

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu BIM Hrvatska.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: BIM Hrvatska (u daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv Udruge glasi: BIM.hr
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: BIM Croatia
Naziv Udruge na njemačkom jeziku glasi: BIM Kroatien

Članak 3.

Udruga je u svom djelovanju samostalna. Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udrugu zastupa/ju Predsjednik i Dopredsjednik.
Upravni odbor može i druge osobe ovlastiti za zastupanje.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Skupština.
Znak Udruge čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koji ostvaruju prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Udruge. Logotip (znak) Udruge je pravokutnik omjera stranica u zlatnom rezu (1:1.618) s horizontalno položenom dužom stranicom, s tri strane ima zaobljene uglove radijusa desetine visine, osim donjeg desnog ugla koji nedostaje i kojemu su stranice skraćene za desetinu visine. Na mjestu praznog ugla nalazi se crveno ispunjeni kvadrat. Unutar velikog pravokutnika se nalazi skraćenica BIM, a ispod pravokutnika, u razini crveno ispunjenog kvadrata nalazi se riječ Hrvatska. Umjesto riječi Hrvatska dopušteni su i ostali nazivi određeni člankom 2. ovog Statuta.

Članak 6.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 30mm x 20mm i sadrži znak udruge s punim nazivom udruge na hrvatskom jeziku.
Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on pismeno ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

 • Iniciranje promjena u načinu planiranja i građenja građevina, načina njihova korištenja i upravljanja primjenom BIM pristupa;
 • Informiranje o građevinskoj industriji, posebno u području BIM pristupa;
 • Poticanje i ubrzavanje implementacije BIM pristupa u graditeljstvu;
 • Povećanje konkurentnosti tvrtki građevinske industrije na domaćem i stranom tržištu;
 • Povezivanje stručnih fizičkih i pravnih osoba s domaćim i inozemnim organizacijama, investitorima i tvrtkama;
 • Standardizacija primjene BIM pristupa i poticanje kvalitetnije suradnje u graditeljstvu.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva.

Članak 8.

Djelatnosti udruge su:

 • Suradnja s relevantnim subjektima u svrhu unaprjeđivanja aktivnosti Udruge;
 • Izdavanje publikacija i časopisa iz područja djelatnosti Udruge;
 • Utjecaj na zakonodavstvo vezano za građevinsku industriju u pogledu primjene BIM tehnologije;
 • Poticanje primjene mjera s ciljem održivog gospodarskog razvoja;
 • Razvoj i/ili sudjelovanje u razvoju standardizacije primjene BIM tehnologije;
 • Edukacija i sudjelovanje u razvoju edukacije stručnjaka za BIM pristup;
 • Razvoj i provedba certifikacije za primjenu BIM tehnologije te usklađivanje sa zahtjevima domaćeg i inozemnih tržišta;
 • Izrada predložaka gotovih dokumenata s ciljem standardizacije i bolje suradnje;
 • Informiranje, edukacija i promocija primjene BIM tehnologije u graditeljstvu;
 • Objavljivanje i širenje prikupljenih i/ili istraženih informacija vezanih za ciljeve Udruge;
 • Organizacija i vođenje događanja, kao što su seminari, radionice, konferencije, godišnji sastanci i dr;
 • Rad na pozicioniranju Udruge kao pouzdanog i djelotvornog predvodnika razvoja primjene BIM pristupa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • edukacije, radionice i seminari u području obrazovanja stručnjaka za BIM pristup;
 • provedba certifikacije za primjenu BIM tehnologije;
 • izdavačka djelatnost sukladno zakonu.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge prikladne načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka pravna osoba te svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta Udruge.
Članovi Udruge mogu biti redovni, podupirući i počasni.
Pristupnica za redovno ili podupiruće članstvo u Udruzi podnosi se Tajniku Udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo u roku od najviše 15 dana od dana zaprimanja pristupnice. O prijemu u članstvo Tajnik Udruge pisanim putem obavještava podnositelja pristupnice. Ukoliko postoje prepreke za ostvarivanje određene razine članstva radi odredbi Statuta, Tajnik Udruge može odluku o članstvu prepustiti Upravnom odboru. Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova.
Tajnik Udruge vodi popis članova Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (odnosno nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja (fizičke osobe), datumu osnivanja (pravne osobe), adresi, email adresi, broju telefona ili mobitela, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, status člana, iznos i datum uplate članarine, datumu prestanka članstva u Udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Redovni član

Članak 12.

Redovnim članom mogu postati:

 • Punoljetne i poslovno sposobne fizičke osobe.
 • Pravne osobe.
 • Udruge, zaklade i fondacije te neprofitne organizacije.

Redovni članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine s pravom glasa na Skupštini, pravo birati tijela Udruge i pravo da oni, odnosno, njihovi predstavnici budu birani u tijela Udruge, pravo davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge, te pravo biti obavještavani o radu Udruge i izvrštavanju njenih programskih zadataka.
Redovni članovi Udruge odgovorni su i obvezni su pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge, pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge, čuvati i podizati ugled Udruge, te plaćati godišnju članarinu.

Podupirući član

Članak 13.

Podupirućim članom Udruge može postati svaka punoljetna i poslovno sposobno fizička osoba.
Podupirući članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa na Skupštini, pravo davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge, te pravo biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka. Podupirući članovi Udruge ne mogu birati niti biti birani u tijela Udruge.
Podupirući članovi Udruge odgovorni su i obvezni su pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge, pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge, čuvati i podizati ugled Udruge te plaćati godišnju članarinu.

Počasni član

Članak 14.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva. Prijedlog i odluku o imenovanju počasnim članom donosi Skupština.
Počasni članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa na Skupštini, pravo davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge, te pravo biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka. Počasni članovi Udruge ne mogu birati niti biti birani u tijela Udruge.
Počasni članovi Udruge odgovorni su i obvezni su pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge, pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge te čuvati i podizati ugled Udruge. Počasni članovi ne plaćaju godišnju članarinu.

Iznos članarine

Članak 15.

Upravni odbor određuje godišnji iznos članarine.
Upravni odbor ovlašten je unutar kategorija redovnog i podupirućeg članstva u Udruzi, prema transparentnim i objektivno primijenjivim kriterijima odrediti jednu ili više potkategorija članstva te za svaku određenu potkategoriju utvrditi visinu godišnje članarine. Upravni odbor ovlašten je utvrditi visinu godišnje članarine u različitom iznosu za redovne i podupiruće članove, kao i za pojedine potkategorije redovnog i izvanrednog članstva koje utvrdi svojom odlukom.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Dragovoljnim istupom člana;
 • Ne plaćanjem članarine;
 • Isključenjem.

Član može istupiti iz članstva u Udruzi dostavom pisane obavijesti Tajniku Udruge. Član je dužan platiti cjelokupnu godišnju članarinu za godinu u kojoj je dostavio pisanu obavijest o istupu.
Član može biti isključen iz članstva u Udruzi odlukom Upravnog odbora ako nije podmirio godišnju članarinu u roku od 90 dana od njenog dospijeća.
Član stegovno odgovara za povredu svojih članskih dužnosti propisanih ovim Statutom i drugim aktima Udruge. Pod povredom članskih dužnosti posebno se smatra ako se član ponaša nečasno ili na način koji šteti ugledu i ostvarivanju ciljeva Udruge, ili ako je protiv člana pokrenuti stečajni ili kazneni postupak. Stegovni postupak protiv člana pokreće se na prijedlog Predsjednika, Upravnog odbora ili najmanje 10% redovnih članova Udruge. Stegovni postupak provodi Skupština koja odluku donosi većinom danih glasova. U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • Opomena;
 • Isključenje iz Udruge.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

Izabrani, odnosno imenovani članovi tijela i radnih tijela Udruge svoje dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Udruge nije drugačije uređeno.

Skupština

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo koje upravlja Udrugom. Skupština se sastoji od svih članova Udruge pri čemu samo redovni članovi imaju pravo glasa na Skupštini, a podupirući i počasni članovi imaju pravo sudjelovanja i raspravljanja na Skupštini bez prava glasa. Predstavnika pravne osobe članice Udruge u Skupštini imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.
Skupština:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • daje tumačenja Statuta Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama Udruge,
 • imenuje i razrješava Predsjednika Udruge,
 • imenuje i razrješava članove Upravnog odbora Udruge na prijedlog Predsjednika Udruge,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova i isključenju članova iz Udruge sukladno ovom Statutu,
 • odlučuje o postojanju sukoba interesa i rješavanju sporova sukladno odredbama ovog Statuta,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 19.

Skupština održava redovne sjednice najmanje jednom godišnje, a po potrebi može održavati i izvanredne sjednice.
Redovne i izvanredne sjednice Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine ako sazivanje pisanim putem uz naznaku dnevnog reda zatraži najmanje 10% ukupnog broja članova. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine unutar 14 dana od primitka takvog zahtjeva, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva deset (10) članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.
Poziv na sjednicu Skupštine obavezno sadrži dnevni red, dan, sat i mjesto održavanja sjednice Skupštine. Poziv se dostavlja svakom članu, pri čemu se od dana slanja poziva do dana održavanja sjednice skupštine mora proći najmanje 14 dana. Poziv se može dostaviti članu na bilo koji način, posebno uključujući poštom, elektroničkom poštom i telefonski.
Svaki član Udruge može pisanim putem predložiti Upravnom odboru dodatna pitanja za raspravljanje na idućoj sjednici Skupštine najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.
Sjednicama Skupštine predsjedava Predsjednik. U odsutnosti Predsjednika, sjednicom Skupštine predsjedavat će Dopredsjednik, u slučaju da je i on odsutan, sjednicom Skupštine predsjedavat će Tajnik, a u slučaju da je i on odsutan, Upravni odbor će svojom odlukom odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom Skupštine.
Za pravovaljano donošenje odluka, sjednicama Skupštine mora biti nazočno najmanje 15% redovnih članova Udruge, a odluke se donose većinom glasova nazočnih redovnih članova.
U slučaju neriješenog glasovanja o pojedinom pitanju na Skupštini, predsjedavatelj sjednice Skupštine će dati odlučujući glas.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjedavatelj sjednice Skupštine. Zapisničara određuje predsjedavatelj sjednice Skupštine.

Upravni odbor

Članak 20.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje se sastoji od 7 (sedam) članova, a čiji članovi su Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik i još 4 (četiri) člana Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora biraju se iz reda članova Skupštine, na mandat od četiri (4) godine. Član Upravnog odbora je i Predsjednik Udruge iz prethodnog mandata.
Odluku o izboru članova Upravnog odbora Skupština donosi na prijedlog Predsjednika Udruge.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, te Skupština može razriješiti s dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i bilo kojeg drugog člana Upravnog odbora, a posebno iz sljedećih razloga:

 • ako ne obavlja svoju dužnosti u skladu s primijenjivim propisima, ovim Statutom ili drugim aktima Udruge,
 • ako je uslijed njegove radnje ili propusta Udruga pravomoćno kažnjena za kazneno djelo ili prekršaj,
 • ako je svojom radnjom ili propustom prouzročio štetu Udruzi,
 • ako se ponaša nečasno ili na način koji šteti ugledu i ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak,
 • ako svoje dužnosti obavlja nemarno, a posebno ako bez opravdanog razloga izostane s više od polovine sjednica Upravnog odbora u jednoj kalendarskoj godini ili s tri uzastopne sjednice Upravnog odbora.

Svaki član Upravnog odbora može u svakom trenutku dati ostavku na svoju dužnost. Ostavka se podnosi pisanim putem Upravnom odboru udruge te ne mora biti obrazložena.
Ako uslijed ostavke ili razrješenja članova Upravnog odbora broj članova padne ispod broja propisanog prvim stavkom ovog članka Statuta, Upravni odbor može valjano djelovati i s tako smanjenim brojem članova do iduće redovne Skupštine na kojoj će biti izabrani članovi Upravnog odbora koji nedostaju do punog sastava Upravnog odbora sukladno prvom, drugom i trećem stavku ovog članka Statuta. Iznimno od prethodne odredbe, ako bi ukupni broj članova Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga pao na 4 (četiri) člana ili manje, tada je potrebno, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupa navedenog događaja, sazvati sjednicu Skupštine na kojoj će biti izabrani članovi Upravnog odbora koji nedostaju do punog sastava Upravnog odbora sukladno prvom, drugom i trećem stavku ovog članka Statuta. U slučajevima iz ovog članka Statuta, mandat tako izabranim članovima Upravnog odbora trajat će do isteka mandata postojećih članova Upravnog odbora.
Iznimno od prvog stavka ovog članka Statuta, ako se pojedini članovi Upravnog odbora ne biraju istovremeno s većinom članova Upravnog odbora, tada će duljina njihovog mandata biti ograničena do isteka mandata članova Upravnog odbora koji čine većinu Upravnog odbora u tom trenutku.

Članak 21.

Upravni odbor:

 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • poduzima sve potrebne radnje za provođenje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • daje tumačenja općih akata Udruge, osim Statuta,
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća i godišnje izvješće o radu Udruge Skupštini,
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke i rokove,
 • na prijedlog Predsjednika Udruge imenuje i razrješava Dopredsjednika Udruge,
 • na prijedlog Predsjednika Udruge imenuje i razrješava Tajnika Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
 • daje obavezne upute Predsjedniku i obavlja nadzor nad radom Predsjednika,
 • zapošljava osoblje ako je potrebno za obavljanje poslova Udruge, te određuje plaće i ostale uvjete radnog odnosa svih zaposlenih osoba od strane Udruge u skladu s primjenjivim radno pravim propisima,
 • određuje visinu naknada za usluge koje pruža Udruga (cjenik),
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge, te znaka i vizualnog identiteta Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Upravni odbor u pravilu održava sjednice jednom mjesečno, no ne manje od 8 (osam) puta godišnje. Sjednice saziva Predsjednik pisanim putem, što uključuje i dostavu poziva elektroničkom poštom, najkasnije 48 sati prije početka sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjedicu Upravnog odbora ako sazivanje pisanim putem uz naznaku dnevnog reda zatraži najmanje 3 člana Upravnog odbora. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Upravnog odbora unutar 14 dana od primitka takvog zahtjeva, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Upravnog odbora.
Sjednicama Upravnog odbora predsjedava Predsjednik. U odsutnosti Predsjednika, sjednicom Upravnog odbora predsjedavat će Dopredsjednik, u slučaju da je i on odsutan, sjednicom Upravnog odbora predsjedavat će Tajnik, a u slučaju da je i on odsutan, Upravni odbor će odlukom prisutnih članova odrediti člana Upravnog odbora koji će predsjedati sjednicom Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi valjane odluke ako je sjednici nazočna većina članova Upravnog odbora. U hitnim slučajevima, članovi mogu svoj glas na sjednici Upravnog odbora dati putem telefonskog poziva, internetske konferencije ili putem drugih primjerenih sredstava komunikacije. Odluke Upravnog odbora na sjednicama se donose javnim glasovanjem i običnom većinom glasova prisutnih članova. U slučaju neriješenog glasovanja, glas predsjedavatelja sjednice Upravnog odbora je odlučujući.

Predsjednik Udruge

Članak 22.

Predsjenika Udruge bira i razrješava Skupština na mandat od 4 (četiri) godine pri čemu ista osoba može biti neograničeno imenovana na navedenu funkciju.
Za predsjednika Udruge iz redova članova Skupštine može se kandidirati osoba koja:

 • ima visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • obavlja inženjersku djelatnost najmanje 8 godina,
 • je aktivna u tijelima Udruge najmanje četiri (4) godine,
 • ima uredno podmirene financijske obveze,
 • dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Predsjednik Udruge:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • upravlja redovnim poslovanjem Udruge,
 • za svoj rad odgovara Skupštini,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom tijelu koje vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge,
 • Skupštini predlaže članove Upravnog odbora iz članova Skupštine,
 • Upravnom odboru predlaže Dopredsjednika Udruge,
 • Upravnom odboru predlaže Tajnika Udruge,
 • obavlja svoju funkciju volonterski ili na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa uz posebnu naknadu za rad.

Ako Predsjednik da ostavku na svoju dužnost ili bude s iste razriješen, funkciju predsjednika preuzima Dopredsjednik s trajanjem do sljedeće redovne sjednice Skupštine na kojoj će biti izabran novi Predsjednik Udruge.

Dopredsjednik Udruge

Članak 23.

Dopredsjednik Udruge u svojem radu neposredno surađuje s Predsjednikom Udruge, zamjenjuje Predsjednika Udruge u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik Udruge.
Obavlja svoju funkciju volonterski ili na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa uz posebnu naknadu za rad.
Dopredsjednika Udruge iz reda članova Upravnog odbora, imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika Udruge.
Mandat Dopredsjednika Udruge traje četiri godine.
Ako Dopredsjednik da ostavku na svoju dužnost ili bude s iste razriješen, Predsjednik Udruge će Upravnom odboru predložiti drugog Dopredsjednika. Novoizabranom Dopredsjedniku mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora.

Tajnik Udruge

Članak 24.

Tajnik je zadužen za obavljanje stručnih, pravnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, te za redovito i tekuće poslovanje Udruge.
Tajnik je zadužen za financijsko i knjigovodstveno poslovanje Udruge u skladu s primjenjivim propisima, a posebno za vođenje svih propisanih knjigovodstvenih evidencija o prikupljenim i primljenim sredstvima, te financijskim transakcijama Udruge. Tajnik, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, može knjigovodstvene poslove povjeriti ovlaštenom knjigovodstvenom servisu, no zadržava odgovornost za uredno i zakonito obavljanje tih poslova.
Obavlja svoju funkciju volonterski ili na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa uz posebnu naknadu za rad.
Tajnik podnosi Upravnog odboru izvještaje o financijskom poslovanju Udruge na polugodišnjoj osnovi.

Izbori za tijela Udruge

Članak 25.

Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Udruge donosi Skupština.
Članovi Udruge svoje pravo da biraju i budu birani u tijela i radna tijela Udruge, ostvaruju osobno, i ovo pravo ne mogu prenositi na druge osobe.
Ako se pravovremeno ne provedu izbori za tijela Udruge, dosadašnji članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova, a najdulje jednu godinu od isteka mandata.
Postupak i način izbora, kriterije i sadržaj odluke za raspisivanje izbora, postupak i način imenovanja Predsjednika, članova Upravnog odbora te ostala pitanja od značaja za izbor tijela Udruge propisuju se općim aktom, kojeg donosi Skupština.

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 26.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi Predsjednika Udruge, Dopredsjednika Udruge, Tajnika Udruge i/ili člana Upravnog odbora Udruge u suprotnostima s interesima Udruge, a posebice kad njihov privatni interes utječe ili može utjecati na njihovu nepristranost u donošenju odluka i obavljanju dužnosti u tijelima Udruge, propisanih zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Udruge.
Skupština može donijeti opće akte Udruge kojima se pobliže uređuju pitanja sukoba interesa. U slučaju sumnje o postojanju vlastitog sukoba interesa, navedene osobe moraju o tome izvijestiti Upravni odbor, koji u slučaju da utvrdi da sukob interesa postoji, dužan je pisanom odlukom isključiti iz glasovanja o odlukama, odnosno, obavljanja dužnosti gdje postoji sukob interesa.
U slučaju sumnje da kod jedne ili više osoba iz prethodnog stavka postoji sukob interesa ili u slučaju sumnje na povredu odredaba ovog Statuta ili drugih akata Udruge ili kada nastane spor između članova Udruge vezano za prava i obveze članova u Udruzi, svaki član može postaviti pisani zahtjev Predsjedniku da sazove izvanrednu Skupštinu koja će odlučiti o tom pitanju. Ako Predsjenik ne sazove sjednicu Skupštine unutar 14 dana od dana primitka zahtjeva, predlagatelj može sam sazvati sjednicu Skupštine.

VII. IMOVINA UDRUGE

Članak 27.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.
Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom. Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obaveze Udruge.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojim se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanje temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Udruge.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostala imovine će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, sukladno odluci Skupštine Udruge. Preostala imovina se ne može dijeliti osnivačima Udruge, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Upravni odbor. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra Udruga.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Statut Udruge donosi i mijenja Skupština većinom danih glasova redovnih članova prisutnih na sjednici Skupštine.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, dana 06.02.2018.

Predsjednik Udruge
Mirko Jurčević, dipl.ing.građ.